Angol nyelv jelenléte

Szolgáltatásunkban különös hangsúlyt kap az angol nyelv megismertetése, megszerettetése, mely szerves részét képezi a gyermekek mindennapjainak. 
Ez részben szülői igény, részben társadalmi elvárás. Már az általános iskola alsó tagozatán is megjelenik az idegennyelv oktatás, mitöbb - egyre gyarapszik a kéttannyelvű iskolák száma. Az angol világnyelv, a magyar közoktatási rendszerben leginkább preferált az idegennyelvek oktatásában.  

A Bóbita szemlélete támogatja és helyt ad azoknak a nyelvészeti kutatásoknak, oktatási eredményeknek (ELTE angol nyelvészeti tanszék), mely szerint az idegennyelvvel való ismerkedést a gyermek minél korábbi életkorában érdemes elkezdeni. Mindez egy egész életre befolyásolhatja a gyermekek idegen nyelvekhez való viszonyát, megalapozza és segíti majd az iskolai nyelvtanulást. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy óvodapedagógusaink közül többen angol nyelv az óvodában specializációs végzettséggel és számottevő angol nyelvterületen szerzett tapasztalattal rendelkeznek.  

Mindennapos angol nyelvi környezetet biztosítunk a gyermekeknek.  

Intézményeinkben 2-2 pedagógus kizárólag angolul kommunikál az óvodában és tartja a foglalkozásokat minden csoportnak napi rendszerességgel. 
A pedagógusok a kompetenciáik széles tárházával élve, - mimikával, metakommunikációval is segítik a kifejezések megértését, végrehajtását, konfliktushelyzetek megoldását.
 Ez hatékonyan támogatja az esetleges megértési nehézségeketha  egy úgyermek csatlakozik a csoporthoz 

2019-ben Angol Kalauz referenciaóvoda lett a Bóbita, melyre igazán büszkék vagyunk.  

Folyamatos képzést biztosítunk az angol team tagjainak.
Részt vesznek az
 „Angol kalauz” elnevezésű továbbképzésen, ahol a korai nyelvtanulás legfrissebb módszertani ismereteit sajátítják el. Egységes szemlélettel, módszertannal tervezik és vezetik az angol foglalkozásokat óvodánkban, biztosítva az azonos minőséget és a gazdag tudástárat, játékgyűjteményt. 

Az angol foglalkozások komplex formában valósulnak meg, a magyar nyelvi tematikára épülnek.
A
mit a csoportok magyar nyelven feldolgoznak, az angolos kollégák játékos, utánzó módon tanítanak dalokkal, mondókákkkal 

A tevékenységekhez motiváló, kooperációra késztető, esztétikus eszközöket készítenek, de élnek az informatikai eszközök (laptop, projektor, tablet, okostelefon, stb.) széleskörű alkalmazási lehetőségeivel is. 
Módszereik gyermekközpontúak, a csoportok életkorához mérten változóak, képességek szerint differenciáltakszínesek. Törekszünk az idegennyelv tudatos és természetes használatára. Az angolos tudástartalmak erőltetésmentes gyakorlásában hiszünk. 

A nyári tábori hetek között okkal kapott helyet az „angol témahét”.
Célja a tartalmas szabadidő eltöltésén kívül - tervszerű, kötetlen keretek között bővíteni, elmélyíteni az ismereteket, speciális élményt nyújtva vonzóvá tenni a nyelvtanulást olyan tevékenységi formákkal, melyekre a mindennapokban nincs lehetőség!
 

A tevékenységek során a gyermekek minden érzékszervére hatva, játékosan, sok mókával, szeretettel, észrevétlenül sajátítják el az angol nyelvet.
Kihasználva a gyermeki kíváncsiságot és figyelembe véve az életkori sajátosságaikat az 
angolozás nemhogy fárasztó lenne, inkább olyan szórakozás, melyet a gyermekek örömmel várnak újra, meg újra.  Spontán helyzetekben, önállóan is megnyilvánulnak angolul, értik és használják a hallott kifejezéseket, felidézik szabad játék közben a tanult dallamokat. Ismereteikről a családokkal közösen szervezett ünnepeken, programokon is számot adnak, megérdemelten büszkék rájuk szüleik!